Sådan er din fortrydelsesret på nettet

Du har flere rettigheder på nettet

Når du handler på nettet, er dine rettigheder en smule anderledes, end når du køber dine varer i en fysisk butik henne på hjørnet. Men heldigvis er du som udgangspunkt bedre stillet online end offline.

Ved køb i en fysisk butik har du hverken krav på returret, bytteret eller fortrydelsesret. Men hvis du køber varerne på nettet, ser det noget anderledes ud. For her er der tale om såkaldt ”fjernsalg”, og det giver dig i de fleste tilfælde 14 dages fortrydelsesret. Men vær opmærksom på, at fortrydelsesretten kun gælder i EU-lande og altså ikke nødvendigvis, hvis du køber bøger i USA eller tasker i Thailand.

Nedenfor kan du læse lidt mere om dine rettigheder omkring returret ved køb op nettet.

Butikken skal gøre dig opmærksom på fortrydelsesretten

  • Inden aftalen indgås, skal butikken/virksomheden udtrykkeligt gøre dig opmærksom på,
    om du har 14 dages fortrydelsesret. Og det er altså ikke nok, at det kun fremgår af de generelle salgsbetingelser, for du skal også oplyses om fortrydelsesretten i ordrebekræftelsen
    eller på den følgeseddel, der er vedlagt varen - hvis du altså ikke allerede har fået disse oplysninger på et såkaldt ’varigt medium’ (fx et brev eller en e-mail).
  • Hvis du ikke er blevet gjort opmærksom på fortrydelsesretten, har du ret til at fortryde
    købet i op til 1 år og 14 dage efter, at du har modtaget varen.
  • Hvis virksomheden inden for det første år gør dig opmærksom på, at du har fortrydelsesret, kan du fortryde i op til 14 dage efter, du har modtaget beskeden. For at du kan få hele dét beløb, du har betalt for varen, retur, må du naturligvis ikke have taget den i brug.

Ikke alle køb på nettet kan fortrydes

Det er dog vigtigt at slå fast, at ikke alle køb i netbutikker i EU-lande kan fortrydes. Fortrydelsesretten gælder for eksempel ikke ved køb af flybilletter, rejser, billetter til kulturarrangementer og ved køb af levnedsmidler og andre varer til husholdningen. Hvis du køber varer fremstillet specielt til dig eller dine børn – fx en fodboldtrøje med dit barns navn på ryggen – bortfalder fortrydelsesretten også. Og du kan heller ikke fortryde købet, hvis du bryder plomberingen på cd'er, dvd'er og software.

Varens stand skal fremstå som ny ved returnering

Hvis du ønsker at fortryde et køb og få varens fulde pris tilbage, skal varen som udgangspunkt fremstå som ny ved tilbagelevering til netbutikken. Dermed kan varen nemlig sælges videre til en anden kunde. Du må dog gerne pakke varen ud og prøve/undersøge den og vurdere dens egenskaber – præcis som du kender det fra en fysik butik, hvor du for eksempel normalt gerne må pakke printeren ud og undersøge den, eller prøve tøjet på inden festen. Men hvis du ønsker at få varens fulde beløb retur, må du naturligvis ikke udskrive på printeren eller tage tøjet på til festen.

Selvom du tager varen i brug, mister du ikke automatisk din fortrydelsesret. Du må dog forvente at skulle betale for dén værdiforringelse af varen, som skyldes ibrugtagelsen – altså hvis du inden klart og tydeligt er blevet gjort opmærksom på fortrydelsesretten og betingelserne for fortrydelse på et varigt medium. Hvis varen derimod er fuldstændig værdiløs, er du selvfølgelig ikke berettiget til at få nogle penge tilbage. Og da det i første omgang er sælgeren, der vurderer størrelsen af varens eventuelle værdiforringelse, bør du generelt nøje vurdere, om det overhovedet kan betale sig for dig at returnere varen, hvis du først har taget den i brug.

Kilde:
Forbrugerrådet Tænk

Tjek om du kan få fibernet

Bliv klogere på fibernettets fordele og tjek om du kan få fiber på din adresse.

Tjek om du kan få fiber

Se vores kampagnetilbud

Vi har masser af gode kampagnetilbud lige nu. 

Se vores kampagnetilbud